Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arteca Nederland B.V.,
gevestigd te Kaatsheuvel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nr. 55461255.
Definities

 1. “Algemene Voorwaarden” en/of “Voorwaarden” zijn de onderhavige bepalingen.
 2. “Overeenkomst” is iedere overeenkomst tot het leveren van Zaken, aanneming van werk en/of het verrichten van
  werkzaamheden die tussen Arteca en de Koper en tussen Arteca en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of
  aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 3.  “(Af)Levering” is het door of namens Arteca feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de Koper of
  aan een door de Koper aangewezen derde.
 4. “Werk/Werkzaamheden” zijn alle door Arteca te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een met
  een Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de door Arteca ter ondersteuning van het Werk en/of de Werkzaamheden geleverde zaken en materialen.
 5. “Zaken” zijn alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft en/of in voorkomende gevallen de
  door Arteca ter zake de te leveren Zaken te verrichten werkzaamheden of diensten.
 6. “Arteca” is Arteca Nederland B.V..
 7. De “Koper” is degene die met Arteca een overeenkomst sluit ter zake de levering door dan wel in naam van Arteca
  van Zaken en tevens iedere persoon met wie Arteca onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
 8. “Opdrachtgever” is iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Arteca een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of
  het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie Arteca onderhandelt over de totstandkoming
  daarvan.
 9. Een “Offerte” is ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Arteca een overeenkomst met haar te sluiten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden exclusief van
  toepassing op alle door of namens Arteca te verrichten (rechts)handelingen en/of maken onderdeel uit van (i.) alle door
  Arteca met Koper/Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en (ii.) alle door Arteca gedane offertes/aanbiedingen.
  Door Koper/ Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden (dan wel onderdelen daarvan) gelden
  slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, waarbij geldt dat Koper/Opdrachtgever er door
  het sluiten van een overeenkomst met Arteca onvoorwaardelijk mee instemt dat de inhoud van deze Algemene
  Voorwaarden te allen tijde (of er sprake is van een zogenaamde ‘battle of the forms’ of niet) regardeert boven de inhoud
  van eventueel door Koper/Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn niet rechtsgeldig, tenzij deze op
  schrift zijn gesteld en namens de directie van Arteca voor akkoord zijn ondertekend.

Artikel 2 Offertes / Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Offertes en/of aanbiedingen van Arteca zijn vrijblijvend en kunnen altijd door Arteca worden herroepen en/of gewijzigd,
  ook wanneer de Offertes en/of aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten. Van een overeenkomst tussen
  Koper/Opdrachtgever en Arteca is alleen dan sprake indien Arteca zulks schriftelijk aan Koper/Opdrachtgever heeft
  bevestigd.
 2. Koper/Opdrachtgever kan een Offerte en/of aanbieding van Arteca uitsluitend schriftelijk aanvaarden.
 3. Indien Arteca een termijn heeft verbonden aan de aanvaarding door Koper/Opdrachtgever van een Offerte en/of aanbieding
  en Koper/Opdrachtgever niet binnen de door Arteca gestelde termijn een Offerte en/of aanbieding (onvoorwaardelijk) heeft
  aanvaard, komt de betreffende Offerte en/of aanbieding te vervallen zonder dat Arteca is gehouden om deze Offerte en/of
  deze aanbieding later alsnog gestand te doen tenzij Arteca besluit om de buiten de gestelde termijn van Koper/
  Opdrachtgever ontvangen bevestiging te accepteren en aldus te bepalen dat er een overeenkomst tussen partijen is
  ontstaan.

Artikel 3 Prijzen

 1. De door Arteca gebruikte prijzen zijn gebaseerd op voor Arteca prijsbepalende factoren
  die tijdens de onderhandelingen en/of voor het uitbrengen van de offerte of prijslijsten bekend waren. Onder prijsbepalende factoren wordt onder meer verstaan ruw materiaal prijzen, inkoopprijzen van leveranciers van Arteca, in- en uitvoerrechten en andere soortgelijke heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten en arbeidsloon.
 2. Als één of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigt voordat de (Af)levering plaats vindt dan wel voordat met
  het Werk/de Werkzaamheden een aanvang wordt genomen, komt Arteca het recht toe om de prijzen redelijkerwijs omhoog
  aan te passen dan wel (indien Koper/Opdrachtgever niet instemt met een prijsaanpassing omhoog) om de overeenkomst
  tussen Arteca en Koper/Opdrachtgever te ontbinden zonder jegens Koper/Opdrachtgever gehouden te zijn tot vergoeding
  van schade die dientengevolge eventueel zijdens Koper/Opdrachtgever mocht ontstaan.
 3. Bij elke overeenkomst, waaronder begrepen levering op aanvoer, zal wijziging van de koersen in één of meer valuta’s waarop
  de totstandkoming van en/of uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd, Arteca het recht geven de prijs aan
  te passen of de Offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Risico
Tenzij Arteca schriftelijk heeft bevestigd dat Zaken DDP (delivery duty paid, inclusief rechten) worden geleverd en/of verzending van Zaken voor rekening en risico van Arteca worden vervoerd naar Koper, is Arteca niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken die ontstaan vanaf het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten. In alle gevallen geldt dat het risico van kwaliteitsvermindering en/of het teniet gaan van Zaken na het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde, of enige andere opslag- of afvoerplaats verlaten door geweld, waaronder terreur en natuurgeweld, steeds voor rekening van de Koper komt. Wanneer zaken voor rekening en risico van de Koper reizen, dan is de Koper verplicht zich voor dit risico te verzekeren.

Artikel 5 Aflevering / Levertijden

 1. Wanneer in Offertes of bevestigingen zijdens Arteca levertijden of een datum aanvang werkzaamheden zijn opgenomen, zijn dit geen fatale termijnen voor Arteca. Levertijden dan wel aanvangsdata dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Arteca.
 2. In het geval zich een situatie voordoet dat Arteca en Koper/Opdrachtgever een levertijd dan wel een aanvangsdatum zijn overeengekomen, zal (in geval van overschrijding van een dergelijke levertijd/aanvangsdatum) pas sprake zijn van verzuim zijdens Arteca ter zake de nakoming van diens (leverings)verplichtingen nadat Koper/Opdrachtgever Arteca een redelijke (extra) termijn heeft gesteld voor de levering van de betreffende Zaak dan wel aanvang van de werkzaamheden en Koper/Opdrachtgever Arteca in gebreke heeft gesteld ter zake de (niet of niet tijdige) nakoming van de (leverings)verplichtingen van Arteca.
 3. Overschrijding van de (indicatieve of overeengekomen) levertijd/termijn van te verrichten werkzaamheden verplicht Arteca niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper/Opdrachtgever en/of een derde. Overschrijding van de levertijd/termijn van te verrichten werkzaamheden geeft de Koper/Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of diens verplichtingen uit de met Arteca overeengekomen overeenkomst(en) niet na te komen of op te schorten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Arteca en Koper is overeengekomen, heeft Arteca het recht een order in haar geheel dan wel, na het opeenvolgend beschikbaar komen van de Zaken, in gedeelten te leveren. Als Arteca de Koper voor iedere deellevering afzonderlijk factureert, is Koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen in overeenstemming met artikel 13.
 5. De Koper is te allen tijde verplicht de geleverde Zaken in ontvangst te nemen en direct te lossen. Als Zaken niet binnen 3 uur na aflevering in ontvangst worden genomen, worden zij opgeslagen op de plaats die daarvoor in de overeenkomst, wet of naar algemeen gebruik is aangewezen. Opslag door Arteca is voor rekening en risico van Koper.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Arteca tijdig kan beschikken:
  a. over de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Arteca;
  b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van Arteca.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Arteca is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 7 Hoeveelheid

 1. Als Arteca in offertes of bevestigingen het woord “aantal” of “hoeveelheid” gebruikt en de afgeleverde
  hoeveelheid maximaal 20% afwijkt van de in de Offerte of bevestiging opgegeven hoeveelheid, geeft dit Koper niet de bevoegdheid om de Zaken ter retourneren, de overeenkomst te ontbinden en/of om betalingsverplichtingen op te schorten.
 2. De Koper verplicht zich om voor het teveel geleverde bij te betalen conform de met Arteca overeengekomen prijs voor de betreffende Zaak/Zaken.

Artikel 8 Meer en minder werk bij aanneming van werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
  a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Arteca slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer Arteca de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Arteca en van de Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
  a. het aanschaffen van bouwstoffen;
  b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
  c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Arteca berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een opslag.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Arteca redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken
  om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 9 Kwaliteit en bewerking
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bewerkingen van de door Arteca geleverde of te leveren Zaak (door Koper zelf of namens Koper door een derde verricht) , zoals zagen, boren, verven, (na) behandelingen, drogen of andere vormen van bewerkingen voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 10 Klachten

 1. De Koper dient de geleverde Zaken op aantal, omvang en kwaliteit te controleren. De op de vrachtbrief, afleveringsbon of ander gewaarmerkt document vermelde hoeveelheden c.q. stuks gelden als juist, tenzij manco’s (ontbrekende artikelen/producten) onmiddellijk (bij aflevering) door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld.
 2. Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Zaak
  door de Koper aan Arteca te worden gemeld per aangetekende brief, fax, of e-mail. Bij melding per fax of e-mail dient Koper een ontvangstbewijs respectievelijk een leesbevestiging te bewaren ten bewijze van de verzending door Koper en ontvangst door Arteca. Deze termijn van acht dagen betreft een vervaltermijn, Arteca is niet gehouden om opvolging te geven aan klachten van Koper die na ommekomst van deze termijn aan Arteca worden gemeld.
 3. De Koper stelt Arteca in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.
 4. Wanneer de bewuste Zaken waaromtrent Koper zich heeft beklaagd zich niet in het magazijn van Arteca bevinden, dienen zij door de Koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. In dat geval rust op de Koper de verplichting om voor de zaken zorg te dragen. Tevens dient de Koper zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.
 5. Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. De Koper wordt geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel (tijdig) beklaagt.
 7. In geval van door Arteca in opdracht van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden of tot stand gebracht werk, geldt het werk als opgeleverd wanneer Arteca heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Arteca niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 8. Indien Arteca heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het Werk als naar behoren en zonder tekortkoming verricht /tot stand gebracht en opgeleverd.
 9. Indien de Opdrachtgever het werk deels of geheel afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 10. Indien de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als naar behoren opgeleverd.
 11. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Arteca na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
 12. Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Arteca is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en/of indirecte schade (waaronder mede wordt begrepen verlies van inkomsten, winstderving, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie) , die het gevolg is van het niet, of niet tijdig of niet deugdelijk nakomen door Arteca van haar contractuele verplichtingen jegens Koper of Opdrachtgever.
 2. Arteca is niet aansprakelijk voor schade die aan personen en/of zaken door opzet en/of grove schuld van
  niet-leidinggevende ondergeschikten wordt toegebracht.
 3. De Koper vrijwaart Arteca voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de in lid 1 & 2 genoemde
  schadeposten.
 4. Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Arteca komen, heeft Arteca
  de keuze uit de volgende alternatieven:
  I. indien het de levering van een Zaak door Arteca betreft:
  a. Arteca vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of
  b. Arteca vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak.
  Arteca is in geen geval verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.
  II. indien het door Arteca verrichte werkzaamheden of een door Arteca tot stand gebracht werk betreft:
  a. Arteca verricht dat deel van de werkzaamheden waaromtrent de tekortkoming zijdens Arteca bestaat, opnieuw of
  b. Arteca vergoedt de schade zijdens de Opdrachtgever tot ten hoogste de door Arteca aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor de betreffende werkzaamheden.
 5. Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Arteca haar
  verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
 6. De Koper en/of Opdrachtgever is verplicht Arteca in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen en dient hiertoe de nodige medewerking te verlenen.
 7. In geval van tekortkomingen in het ontwerp van het door Arteca tot stand te brengen Werk, is Arteca hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem rechtstreeks kunnen worden toegerekend.
 8. De aansprakelijkheid van Arteca op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de Arteca beperkt tot 10% van de aannemingssom.
 9. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Arteca jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Arteca in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
 10. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is Arteca niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
 11. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
  a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Arteca aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend;
  b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Arteca kan worden toegerekend.
 12. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
 13. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
 14. In alle gevallen waarin komt vast te staan dat Arteca jegens Koper of Opdrachtgever aansprakelijk is voor vergoeding van schade ontstaan door dan wel vanwege Arteca verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Arteca te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12 Annulering/opschorting

 1. Bij tekortkomingen van Arteca welke haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder het geval dat Arteca haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen omdat haar toeleveranciers en/of de door Arteca bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden Arteca daartoe niet in staat stellen, zal de nakoming van de verplichtingen van Arteca worden opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
 2. Wanneer de levertijd of de door Arteca voorafgaand aan het Werk geïndiceerde opleveringstermijn naar verwachting van Arteca wordt verlengd met meer dan 3 maanden, of wanneer nakoming alsnog geheel onmogelijk blijkt, dan heeft Arteca het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder jegens Koper of Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij gedeeltelijke nakoming door Arteca , is de Koper of Opdrachtgever verplicht het hiermee samenhangende gedeelte van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
 3. Bij iedere tekortkoming van de Koper of Opdrachtgever heeft Arteca het recht al haar bestaande verplichtingen ten opzichte van de Koper of Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat de Koper of Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 4. Arteca heeft het recht alvorens van haar kant na te komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Koper of Opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Arteca aannemelijk is dat de Koper of Opdrachtgever zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 13 Betaling

 1. Tenzij de Koper of Opdrachtgever binnen de in lid 3 van dit artikel bepaalde termijn betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.
 2. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van de factuur komen voor rekening van de Koper of Opdrachtgever.
 3. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer binnen deze (fatale) termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de Koper of Opdrachtgever onmiddellijk (zonder dat enige ingebrekestelling nodig is) in verzuim. De Koper of Opdrachtgever is, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de Koper of opdrachtgever met betaling in gebreke blijft.
 4. Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Arteca zijn bevestigd .
 5. De Koper of Opdrachtgever kan bij betaling geen korting o.i.d. op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de Koper of Opdrachtgever niet bevoegd om een al dan niet opeisbare geldvordering van zijn kant te verrekenen met door Koper of Opdrachtgever aan Arteca (uit welke hoofde dan ook) verschuldigde geldbedragen.
 6. De Koper of Opdrachtgever is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Arteca heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de Koper of Opdrachtgever in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.
 7. Bij niet tijdige betaling is de door de Koper of Opdrachtgever verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de Koper of Opdrachtgever verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente).
 8. Indien de Koper of Opdrachtgever in rechte ten gunste van Arteca een kostenveroordeling wordt opgelegd die lager is dan de daadwerkelijk door Arteca gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, dient de Koper of Opdrachtgever het verschil alsnog aan Arteca te voldoen op eerste verzoek van Arteca daartoe.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Arteca geleverde Zaak of door Arteca geleverde zaken in het kader van door Arteca voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden gaat pas op de Koper of Opdrachtgever over als hij alles heeft voldaan dat Arteca op grond van de overeenkomsten met de Koper of opdrachtgever en de in dat kader verrichte diensten of
  werkzaamheden van Koper of Opdrachtgever te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Wanneer sprake is van zaaksvorming doordat de Koper of Opdrachtgever de ontvangen zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van Arteca rust, be- of verwerkt, wordt Arteca van rechtswege eigenaar van deze (na bewerking of verwerking ontstane) zaken. De Koper of Opdrachtgever houdt in alle gevallen de zaken automatisch voor Arteca totdat de eigendom conform lid 1 op hem overgaat.
 3. Mocht Arteca ondanks het bepaalde in lid 2 de eigendom toch verliezen, dan verleent de Koper of Opdrachtgever op verzoek van Arteca alle vereiste medewerking die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Arteca .
 4. De Koper of Opdrachtgever is, ondanks het bepaalde in het eerste lid, bevoegd zaken die hij van Arteca heeft ontvangen te verkopen en/of door te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij echter steeds dat de Koper of Opdrachtgever zijn wederpartij ruim voor de totstandkoming van enige overeenkomst omtrent de zaken van Arteca schriftelijk in kennis stelt van het eigendomsvoorbehoud van Arteca.
 5. Arteca heeft altijd het recht aan de Koper of Opdrachtgever de voorwaarde te stellen dat hij de zaken van Arteca pas verkoopt, (af)levert en/of in gebruik geeft na vestiging van een bezitloos pandrecht ten behoeve van Arteca .
 6. De in lid 4 genoemde bevoegdheid van de Koper of Opdrachtgever vervalt wanneer de Koper of Opdrachtgever nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van zijn verplichtingen tegenover Arteca . Deze bevoegdheid herleeft, met terugwerkende kracht, wanneer de Koper of Opdrachtgever zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.
 7. Zolang de eigendom van de door Arteca geleverde zaken niet op de Koper of Opdrachtgever is overgegaan, is de Koper of Opdrachtgever niet bevoegd die zaken op enige wijze aan derden in bewaring en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 15 Verpanding / Cessie
Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van haar vorderingen op de Koper of Opdrachtgever is de Koper of Opdrachtgever op eerste verzoek van Arteca verplicht mee te werken aan de openbare dan wel bezitloze verpanding en/of cessie van alle vorderingen die de Koper of de Opdrachtgever op derden bezit of op enig moment zal bezitten.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle geschillen, inclusief kort gedingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De in lid 1 bedoelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, behoudens indien en voor zover enig geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
 3. Op de gebruikelijke handelsafkortingen zijn van toepassing de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms 2000) met aanvullingen van de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arteca niet toegestaan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.

Copyright © Alle rechten voorbehouden Arteca Nederland B.V. 2017.